ลืมรหัสผ่าน ?

Advanced Education

Legal 001

Fundraising for SMEs and Startups: Venture Capital to IPO

เรียนรู้ช่องทางการระดมทุน (Fundraising) ของ Startups หรือ SMEs ในรูปแบบ Venture Capital และรู้จักเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Term Sheet, Shareholders’ Agreement และการเตรียมพร้อมสู่การ IPO

ฟรี

Advanced Education

Legal 002

E-businesses: ทางเลือกของผู้ประกอบการ และแง่มุมกฎหมาย

รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเป็น Digital Business ของ startup และ SMEs หรือการเป็น e-Business ประเภทต่างๆ ได้แก่ e-Commerce, e-Service, e-Payment, Platform Business และ Data Business

ฟรี

Advanced Education

Legal 003

Paying Your Taxes, Planning Ahead

ทำความรู้จักกับภาษีที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ เพื่อการจัดการและวางแผนภาษีอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ สำหรับธุรกิจที่นำ technology มาใช้

ฟรี

Advanced Education

Legal 004

Knowing your Intellectual Property Assets

รู้จักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และผลต่อการประเมินมูลค่าของกิจการ, IP Ownership, ประเด็นที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Open-source Software

ฟรี

Advanced Education

Legal 005

How to Plan Ahead: Thai Personal Data Protection Act Awareness

เรียนรู้เรื่อง PDPA หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ Startups หรือ SMEs อาจจะนำไปใช้ หรือนำไปประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือมูลค่าในกิจการของตน

ฟรี

Advanced Education

HR 001

People Management

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นำและวิธีการบริหารจัดการคนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันได้ ต้องมีผู้นำองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการคน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ฟรี

Advanced Education

HR 002

Recruitment & Selection

เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงวิธีการรักษาพนักงานที่ใช่ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

ฟรี

Advanced Education

HR 003

Training & Development

การพัฒนาบุคลากรเปรียบเสมือนการลงทุน เรียนรู้ถึงวิธีการลงทุนพัฒนาคนให้ได้ผลที่คุ้มค่า รวมถึงกระบวนการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

ฟรี

Advanced Education

HR 004

Performance Management

เรียนรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ความหมายและกระบวนการบริหารผลงานของพนักงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์สูงสุด

ฟรี

Advanced Education

HR 005

Reward

เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างพนักงานในกลุ่ม Good Performer และ Poor Performer รวมถึงระบบการให้รางวัลภายในองค์กรอย่างถูกต้อง

ฟรี

Advanced Education

ACC 001

การสร้างมูลค่าผ่านการควบรวมกิจการและกระบวนการซื้อขายธุรกิจ

นำเสนอขั้นตอนที่สำคัญและประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับการควบรวมกิจการและการซื้อขายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ฟรี

Advanced Education

ACC 002

Preparing for Future Finance 2030

แนวโน้ม Finance & Accounting ในอีก 10 ปีข้างหน้าที่จะเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก เนื่องด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงทักษะของบุคลากรด้าน Finance & Accounting ที่จำเป็นในอนาคต

ฟรี

Advanced Education

ACC 003

Fraud Investigations

ทำความรู้จักกับการทุจริตในองค์กร สัญญาณเตือนภัยเรื่องการทุจริต และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตองค์กร รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้บริหารความเสี่ยง ติดตามและป้องกันการทุจริต

ฟรี

Advanced Education

ACC 004

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

แนวทางการวิเคราะห์การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างง่าย โดยเน้นไปที่การระบุปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน และการแก้ปัญหาจากผลที่วิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์และวิธีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

ฟรี

Advanced Education

ACC 005

ภาพรวมภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ SMEs

เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ SMEs พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจและการคำนวณภาษีเบื้องต้นทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภายใต้ประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเสียภาษีเงินได้ของกิจการ

ฟรี

Advanced Education

ACC 006

Tax issues for Outbound Investment

เรียนรู้ประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมถึงรูปแบบของการลงทุน ภาระภาษีในประเทศไทยและภาษีในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปลงทุนและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการวางแผนภาษี

ฟรี

Advanced Education