ลืมรหัสผ่าน ?

 

หลักสูตรทั้งหมด

MKD1001

Marketing for Entrepreneurs

การตลาดไม่ใช่เพียงการขายให้ได้มากๆ หรือการทำโปรโมชัน รู้จักวิธีคิดแบบนักการตลาด การวางกลยุทธ์และองค์ประกอบของการตลาด เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

MKD1002

UX Development

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ (UX) ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในยุคของเทคโนโลยี มาเรียนรู้เข้าใจองค์ประกอบของ UX และขั้นตอนการสร้าง UX ที่ดีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับลูกค้า

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

MKD1003

Product Launch Strategy for Startup

เรียนรู้กลยุทธ์การนำสินค้าออกสู่ตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่วิธีการเลือกตลาดแรกที่จะเริ่มต้นที่เหมาะสม การทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ และวัดผลและเร่งการเติบโตด้วย Growth Marketing

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EFD1007

Financial Concepts for Business Management

การตัดสินใจทางด้านการเงินสำหรับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเงินสด และการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ วัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางของธุรกิจ

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EFD1008

Shareholder Structure in Your Startup

เรียนรู้ความสำคัญของการแบ่งหุ้นสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ พร้อมแนวทางการแบ่งหุ้นที่ยุติธรรม ผ่านกรณีศึกษาของ 2 ธุรกิจที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EFD1009

Due Diligence Process & Preparation

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ตรวจสอบธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงการเตรียมข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสการร่วมระดมทุน ผ่านกรณีศึกษา

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

EFD1010

Startup Valuation

เรียนรู้แนวคิดวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่นิยมใช้ทั้ง 3 วิธี Comparable , Discount Cash Flow Model และ VC Methods ผ่านตัวอย่าง

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

ESD1001

Entrepreneurial Mindset

เข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เข้าใจแนวคิด Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี (Entrepreneurial Skills)

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

ESD1002

Pitching Technique

เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

ESD1003

Startup Business

เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต

ฟรี

ESD1004

Innovation Mindset

เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

ฟรี

BMD1001

Design Thinking

ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

BMD1002

Lean Canvas

รู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas เพื่อการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพ พร้อมขั้นตอนการทำจากตัวอย่าง

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

BMD1003

Lean Startup

รู้จักและเข้าใจหลักการคิดแบบ Lean Startup โดยใช้วิธีการ Build-Measure-Learn

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

BMD1004

Digital Marketing

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรี

หลักสูตรทั่วไป

BMD1005

Building the Right Culture for Your Startup

เข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนวิธีการสร้างทีมงานเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโต

ฟรี